Teemoittelu

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 21. huhtikuuta 2016, 21.35
Teemoittelu on laadullisen analyysin perusmenetelmä, jossa tutkimusaineistosta pyritään hahmottaan keskeisiä aihepiirejä eli teemoja.

keha_analyysimenetelmataineiston analyysimenetelmätlaadullinen analyysimäärällinen analyysifenomenologinen analyysifenomenografinen analyysihermeneuttinen analyysisemioottinen analyysinarratiivinen analyysidiskurssianalyysikeskustelunanalyysitieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysitlähilukuankkuroitu teoria eli grounded theoryverkostoanalyysityypittelyluokittelutilastollisesti kuvaava analyysiyhteisvaihtelun analyysitriippuvuussuhteiden analyysitaikasarja-analyysidelfoi-menetelmä

Teemoiksi voidaan hahmottaa sellaisia aiheita, jotka toistuvat aineistossa muodossa tai toisessa. Teemoittelu analyysimenetelmänä etenee teemojen muodostamisesta ja ryhmittelystä niiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.

Teemoittelu JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu teemoittelun perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Teemoittelu. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Teemoittelu. Opinnäytetyöpakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Aronson, Jodi. A Pragmatic View of Thematic Analysis. The Qualitative Report, 2:1, 1994.