Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Jälkistrukturalismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.22
Jälkistrukturalismi tai poststrukturalismi tarkoittaa laaja-alaista tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten olevan tutkimuksessa muodostettuja.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Jälkistrukturalismin mukaan kulttuurissa ja yhteiskunnassa ei ole löydettävissä niissä valmiiksi olemassa olevia rakenteita, vaan tiedon muodostus ja totuudet ovat aina subjektiivisia. Jälkistrukturalismi syntyi strukturalismin kritiikkinä, ja on lähtökohdiltaan väljä suuntaus erilaisille valmiita totuuksia ja kaikenkattavia selitysmalleja kritisoiville ja subjektiivisuutta korostaville tieteenfilosofisille ja tietoteoreettisille suuntauksille. Näiden ominaisuuksien vuoksi jälkistrukturalismi on liitetty dekonstruktion tavoin postmodernin ajattelun piiriin.

Tutustu jälkistrukturalismiin alla olevien linkkien avulla. 

Jälkistrukturalismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Post-structuralism. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Lye, John, 1997. Some Post-Structural Assumptions. Brock University.

Thwaite, Mark, 2004. What is poststructuralism? ReadySteadyBook.

Jones, Roger. Post Structuralism.

Meyerhoff, Jeff, 2006. Poststructuralism and postmodernism. Luku 7 kokonaisuudessa Bald ambition. A Critique of Ken Wilber's Theory of Everything. Integral World.