Strukturalismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.15
Strukturalismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa rakenteiden tutkimusta ja merkitystä kokonaisuuksien ymmärtämisessä.

keha_tieteenfilosofiattieteenfilosofiset suuntauksetrationalismiempirismirealismipositivismiinterpretivismirelativismipragmatismihermeneutiikkakonstruktivismifenomenologiainstrumentalismistrukturalismipsykoanalyyttinen teoriajälkistrukturalismidekonstruktiososiaalinen konstruktionismieksistentialismi

Strukturalismissa pyritään usein etsimään tutkittavasta kohteesta rakenteellisia muotoja tai malleja tai soveltamaan rakennetta selittäviä muotoja tai malleja tutkimuskohteeseen. Suuntauksessa monimutkaisten kulttuuristen, sosiaalisten ja kielellisten ilmiöiden merkitysten nähdään rakentuvan yksinkertaisimmista elementeistä, jotka toistuvat samantapaisina abstrakteina rakenteina sekä kielessä, taiteessa, kulttuurissa että yleisemmin yhteiskunnassa. Strukturalismia on hyödynnetty eri tavoin eri tieteenaloilla ja erilaisissa tutkimusorientaatioissa. Strukturalismi voidaan nähdä vastakkaisena eksistentialismille. Strukturalistisen ajattelun kritiikkinä on syntynyt jälkistrukturalismin suuntaus.

Tutustu strukturalismiin alla olevien linkkien avulla.

Strukturalismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Structuralism. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Structuralism. New World Encyclopedia.

Definitions of Structuralism, 1998. Critical approaches. Bedford Books.

Lye, John, 1996. Some Elements of Structuralism and its Application to Literary Theory. Brock University.

Phillips, John William. Structuralism and Semiotics. National University of Singapore.