Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Fenomenologia

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.12
Fenomenologia tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa ihmisen havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaa tiedon tuottamista.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Fenomenologiassa subjektiivisuus ja henkilökohtaisten aistimusten, kokemusten ja elämysten pohtiminen nähdään merkityksellisenä: tieto maailmasta välittyy vain sen aistimisen ja kokemisen kautta. Suuntaus korostaa siten yksilöllistä kokemusta. Fenomenologiassa on monia erilaisia orientaatioita. Eräät fenomenologian suuntaukset korostavat esimerkiksi fyysistä ja ruumiillista maailman kokemista tiedon muodostuksessa. Fenomenologisessa suuntauksessa on keskeistä tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. Fenomenologia voidaan nähdä vastakkaisena suuntauksen positivismille.

Tutustu fenomenologiaan alla olevien linkkien avulla. 

Fenomenologia. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Backman, Jussi ja Himanka, Juha. Fenomenologia. Filosofia.fi. Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Phenomenology (science). Wikipedia, the free encyclopedia.

Smith, David Woodruff, 2009. Phenomenology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 Edition).

Embree, Lester, 1997. What is Phenomenology? Center for Advanced Reserach in Phenomenology.

Phenomenology. New World Encyclopedia.

Lue myös, mitä Tutkimusstrategioissa kerrotaan fenomenologisesta tutkimuksesta.

Lue myös, mitä Aineiston analyysimenetelmissä kerrotaan fenomenologisesta analyysista.