Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Laura Väänänen: Opettaja kirjoittajana

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Jan 05, 2021 11:46 AM

Laura Väänänen: Opettaja kirjoittajana (2016)

1 JOHDANTO

1 Tutkimuksen tausta ja tarve

1.2 Tutkimuksen tavoite

1.3 Tutkimuksen rakenne

 

2 KIRJOITTAMISEN OPETTAJA KIRJOITTAJANA

2.1 Oma kirjoittaminen ja identiteetti

2.2 Oma kirjoittaminen ja pedagogiikka

2.3 Kirjoittava opettaja innostajana

2.4 Ammatillisen kehittymisen malli

2.4.1 Ammatillisen kehityksen haasteita

2.5 Vastaäänet: Kirjoittamisen opettajan ei tarvitse itse kirjoittaa

2.5.1 Opettaminen uhkana omalle kirjoittamiselle

2.6 Opettajien arjen tekstikäytänteet

2.7 Luovuus, koulu ja opettajan oma kirjoittaminen

2.7.1 Uusi kirjoittaminen

2.8 Kohti teoreettista viitekehystä ja käsitteistöä:Kirjoittamisen opettamisen opiskelijana

2.8.1 Kirjoittaminen

2.8.2 Oma kirjoittaminen ja pedagogiset implikaatiot

 

3 TYÖPÄIVÄKIRJAN TUTKIMINEN

3.1 Metodit ja aineisto

3.1.1 Aineistona päiväkirja

3.1.2 Informanttina aiempi minä

3.1.3 Aineiston analyysimenetelmät

3.2 Työpäiväkirjan analyysi ja tulkinta

3.2.1 Omasta kirjoittamisesta

3.2.2 Ammatti-identiteetti

3.2.3 Oman kirjoittamisen ja opettamisen välisiä kosketuspintoja

3.2.4 Kirjoittamisen esteet ja edellytykset

3.3 Työpäiväkirja ja pedagogiset implikaatiot

3.3.1 Työpäiväkirjan reflektointi

3.3.2 Identiteettipohdinta

3.3.4 Tunteet

3.3.5 Opettajaopiskelijuuden näkökulma

3.3.6 Tuntityöskentely ja käytännön harjoitteet

3.4 Kirjoittamiseen innostaminen

3.5 Omia vastaääniä

3.6 Omat arjen tekstikäytänteet

3.7 Luovuus

 

3.8 TULOKSET

3.8.1 Oma kirjoittaminen, lopulta

3.8.2 Opiskeluvaiheen oman kirjoittamisen merkityksistä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajuudelle

3.8.3 Kirjoittaminen tulevan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajanammattitaidon vahvistajana

3.8.4 Kokemuksen tarjoamia oivalluksia kirjoittamisen pedagogiikasta

 

4 POHDINTA

4.1 Tutkielman luotettavuuden arviointia

4.2 Jatkotutkimusaiheita.

 

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }

Navigation